ทำเนียบบุคลากร - วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์

  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

 • thumbnail

  นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ

  ผู้จัดการวิทยาลัย

 • thumbnail

  นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวพรสวรรค์ บุญยงค์

  งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณษา สายสมบัติ

  งานอุปกรณ์การเรียน/ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน/งานเงินอุดหนุน

ฝ่ายอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จันทร์เวียง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นายโสภา คำแหง

  นักการ-ภารโรง

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายอนุศักดิ์ แสงอุบล

  งานพัฒนาเว็บไซต์/งานศูนย์วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวระดาวรรร มงคลเกตุ

  พัฒนาหลักสูตรการเรียน/งานนิเทศการสอน/นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย เศรษฐนันท์

  งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายกิจการ

 • thumbnail

  นางณัฐวดี จันทร์ทรง

  หัวหน้าฝ่ายกิจการ

 • thumbnail

  นายศิริพล ขวัญศิริ

  งาน รด./งานยานพาหนะ

 • thumbnail

  นายปิยะนันท์ อินทรามาลัย

  งานบริการชุมชน/บริการวิชาชีพ

 • thumbnail

  นายธงชัย ดวงแก้ว

  งานดนตรีนันทนาการ/ลูกเสือ

 • thumbnail

  นายสุรชาติ ไกรเพชร

  กิจกรรมประจำสัปดาห์/กิจกรรมธรรมะประจำสัปดาห์

ฝ่ายธุรการ

 • thumbnail

  พรสวรรค์ จิน

  หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ฝ่ายทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวบัวไร เหล็กกลาง

  งานทะเบียน/งานประชาสัมพันธ์/งานพยาบาล

ฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นางอุบลทิพย์ สงวนเศรษฐกุล

  งานผู้ปกครองนักศึกษา

^